Admission 2023-24

Achievments Detail


BHANUSHALI DIYA PRAKASH

Arts

92.3% , FRENCH 100/100, LOGIC 100/100

Junior College

Logic