Members

Professor Suhas Pednekar

Dr. S. D. Samant

Mrs. Madhuri S. Misal

Mrs. Urmi Palan

Dr. Vaibhavi Palsule

Dr. Jessy Pius

Dr. Sunita Shailajan

Dr. Manjusha Gokhale

Dr. Bhavna R. Narula

Dr. Urmila Moon

Dr. Manish Hate

Mr. Vaibhav Wagh

Ms. Veena Thakare

Ms. Megha Sawant

Mrs. Neha Vengurlekar

Ms. Manjeeri Marathe

Ms. Kaveri Gadgil